, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

SMART CITY - IoT virksomhed skal skalere og internationalisere egne, nyudviklede produkter. Produkterne har markante økonomiske og miljømæssige fordele. KBH - Springboard

  • 20 Mar 2018
  • 14:00 - 17:00
  • Vækstfonden Hellerup, kl 14:00 til 17:00 pa Strandvejen 104A, 2900 Hellerup
  • 11

Registration

  • Grundet stor interesse er der lukket for tilmeldinger til dette arrangement.


Punkter til sparring

1.Hvordan skabes politisk bevågenhed (landspolitisk)

2.Strategi ift. vækstplan og kapitalfremskaffelse

3.Etablering af internationale forhandlerkanaler4


Branche: Cleantech, Miljø

Udviklingsstadie: Proof of Business


I Danmark tømmes årligt 350 millioner affaldscontainere. Ca. halvdelen af disse er tomme eller halvfyldte.

Virksomheden har udviklet et avanceret databasebaseret, fuldautomatisk sensor system, der løser denne markante økonomiske og miljømæssige problemstilling ved at digitalisere og automatisere monitoreringen af beholderne – udover de oplagte økonomiske og miljømæssige fordele giver det færre lastbiler i byerne.

Virksomheden står nu overfor både en national og international skalering.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Finansiering & Kapitalrejsning

Internationalisering

Kommunikation

______________________________________________

Indledning og ejerstruktur:

Virksomheden blev grundlagt i 2013. Selskabets fokus var og er udvikling og produktion af sensorløsninger til at skabe fuldautomatiske affaldsbeholdere mhp. at tilsikre, at disse først bliver tømt, når de er fyldte. 

Ejerkredsen bag selskaberne har adskillige års ledererfaring fra bl.a. affaldsbranchen, både indenfor administration, drift og salg/marketing som henholdsvis affaldsindsamlere, vognmand og affaldsrådgivere.


Beskrivelse af problem/behov - og disruption

I Danmark er der alene på det kommunale marked over 3 mio. affaldsbeholdere til indsamling af affald og samlet set ca. 3,5 millioner beholdere totalt. Der udføres hvert år over 350 mio. tømninger af affaldsbeholdere alene i Danmark (Frost & Sullivan 2016).

Hovedparten af disse tømninger udføres ud fra et fastlagt skema, hvor der ikke tages hensyn til om affaldsbeholderen er fuld, halvfuld eller tom. Ud fra både danske og udenlandske analyser er det påvist, at en stor del af affaldsbeholderne tømmes ”tomme” eller med begrænsede mængder affald i. Dette medfører naturligvis et enormt ressourcespild både økonomisk og trafikalt, og direkte afledt deraf en kraftig unødvendig miljømæssig (CO2) og sundhedsmæssig (NOx) belastning.

Indførslen af sensorteknologi på affaldsmarkedet medfører en klar disruption af hidtidig praksis i en branche, der igennem årti’er – om ikke århundreder – har fungeret ”under radar’en” og uden nogen reel driftskontrol/-mulighed for brugerne.


Produktbeskrivelse

Virksomheden har siden 2013 udviklet et fuldautomatisk sensorsystem til affaldsbranchen. Systemet er baseret på IoT teknologiske løsninger i forhold til dataindsamling og transmission – og indgår derved som en naturlig integreret del af ethvert Smart City koncept, idet den ikke blot funktionelt tilføjer en discruptiv løsning indenfor affaldshåndtering, men også bidrager økonomisk til implementeringen.


Implementering:

Via en simpel monteringsløsning placeres sensorerne i toppen af affaldsbeholderne og er aktive umiddelbart i tilknytning til denne montering. Målingssekvens, afstandsdefinition, tømningsadresse, indsamlerdata m.v. defineres via direkte database-tilgang, subsidiært via Virksomhedens egen app-løsning.


Kommunikation:

Sensorerne kommunikerer (up- & downlink) med databasen via ét af flere IoT netværk, herunder: LoRa-WAN, GSM, WiFi eller NB-IoT. Netværkstyperne er brugerbestemte, idet Virksomheden tager højde for at datatransmissionen sikres mest muligt i form af bl.a. dobbelt data-kryptering – som er et krav fra mange kommuner.


Data og administrationsplatform:

De indkomne data fra sensorerne registreres og lagres i Virksomhedens database – hvor de respektive brugere har adgang til data via et log-in til administrationsplatformen. Virksomheden arbejder udelukkende med åbne data, hvorfor de registrerede data kan sendes videre til brugerne, herunder affaldsindsamlernes eksisterende logistikprogrammer.


Markedspotentiale:

Virksomhedens fokusområde er EU med et naturligt udgangspunkt i nærmarkederne Danmark og Skandinavien. Dette marked er valgt af flere årsager herunder bl.a.:

- Det høje niveau i udsorteringen af affald

- Antallet af containere

- Udbygningen af Smart City løsninger

- Udbygningen af IoT netværk til datakommunikation (LORAWAN – NBIoT)

- Indenfor de geografiske rammer af EU, er der i dag mere end 300 mio. affaldsbeholdere og der udføres estimeret mere end 30 mia. container-tømninger om året.

- Containermarkedet forventes at vokse de kommende år med 5% p.a. (Frost &Sullivan 2016) i takt med øgede udsorteringskrav, almindelig befolkningstilvækst samt en generel affaldsforøgelse.


Samlet set opnås følgende positive effekter ved brug af sensorer:

Reduktion i omkostning til tømning af affald

Reduktion i udledning af CO2 emissioner

Reduktion i udledning af NOx emissioner

Reduktion i den tunge trafik


Prissætning/Forretningsmodel:
Virksomheden udlejer udelukkende affaldssensorerne for dels at tilsikre en lav månedlig ydelse hos brugerne og dels stabilisere selskabets fremadrettede indtægtsgrundlag. Den månedlige lejepris svarer til omkostningen til 1 x tømning af en affaldscontainer (kr. 15,-). Udover lejeafgiften betaler kunden/forhandleren et depositum, der matcher sensorernes kostpris.


Vækstpotentiale/mål:

Virksomheden har en målsætning om at afdække 300.000 sensorer/containere indenfor de kommende 4 år (svarende til 8 mellemstore danske kommuner subsidiært Københavns Kommune). I perioden er den markedsmæssige målsætning at forhandlernettet er udbredt til 18 EU- lande.


Ledelse og team:

Virksomheden har en senior ledelse med indgående branchekendskab samt topledererfaring indenfor administration, servicemæssig drift, vognmandsforretning samt salgserfaring på hjemmemarkedet. Udviklingsteam’et består af 2 x Phd ingeniører (hard-/firmware) samt 1 x softwareudvikler.


Bestyrelse:

Virksomheden har ingen fast bestyrelse, men tilkøber ekstern konsulentassistance efter behov.


Økonomi – Lånekapital:

For at kunne sikre finansiering af den løbende produktion der kræves for at imødekomme en hurtig markedsimplementering, har Virksomheden behov for 6. mio. kr. i form af lånekapital/ansvarlig lånekapital eller investor.


Status:

Virksomheden har færdigudviklet sensorer og softwaren som indsamler data og er på markedet med de første versioner.


Spørgsmål til panelet

1.Hvordan skabes politisk bevågenhed (landspolitisk)

2.Strategi ift. vækstplan og kapitalfremskaffelse

3.Etablering af internationale forhandlerkanaler


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software