, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Banebrydende medicin informationssystem der forbedrer livskvaliteten for ældre betragteligt og sparer samfundet for mere end 1 mia. KBH. - Springboard

  • 22 Mar 2018
  • 14:00 - 17:00
  • Biopeople – Denmark’s Life Science Cluster, kl 14:00 til 17:00 pa Universitetsparken 2 Mødelokale A, 2100 København Ø
  • 17

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 12. marts 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 12. marts 2018

Registration is closed


Punkter til sparring

Der ønskes sparring på følgende områder, med det formål, at omsætte de gode faglige resultater til økonomisk indtjening:

- Skal virksomheden afvente at det danske kommunale salg skaber finansiel mulighed for international ekspansion?

- Skal virksomheden lancere en engelsk forbrugerrettet version med pay-per-view ved at finde/tiltrække dansk eller udenlandsk investor?

- Skal der gøres nye/anderledes forsøg/tiltag med beslutningstagere i danske sundhedsvæsen?

- Hvordan realiseres den valgte investeringsstrategi?

Efter en forgæves salgsstrategi målrettet regionerne, er virksomhedens fokus nu rettet mod den kommunale sektor, hvor salget langsomt synes på vej. Løsningen er global, men der skal skabes indtjening/finansiering for at realisere den internationale strategi.


Branche: IKT - informations- og kommunikationsteknologi, Medtech, Velfærdsteknologi, Health Care, Sundhed, Rehabilitering

Udviklingsstadie: Proof of Business


Virksomheden har udviklet et banebrydende medicin informationssystem, der gør det muligt at opdage uhensigtsmæssige effekter af mange samtidige lægemidler og dermed forbedre patientsikkerhed og livskvalitet samt reducere de offentlige udgifter betragteligt.

Det banebrydende koncept omfatter en gennemgribende opsplitning af store tekstbaserede medicinbeskrivelser i mere end 400 direkte tilgængelige delelementer for hvert enkelt lægemiddel. Det karakteriseres af danske og udenlandske medicinske eksperter som en ”åbenlys god ide”.

970.000 danskere anvender nu fast dagligt 6 eller flere lægemidler, mens det for få år siden var 740.000. 14 % af ældre over 75 år anvender minimum 15 lægemidler og helt op til 32 samtidige lægemidler forekommer.

Et projekt over 8 mdr. på et plejehjem viste, at 50 % af beboerne havde så alvorlige problemer med deres medicinering, at en praktiserende læge blev kontaktet for at gennemgå og revurdere medicineringen, som i flere tilfælde blev ændret.

Systemet kan reducere udgifterne til medicin med 15 % (1,2 mia. kr. i DK), reducere indlæggelser med 5 % og spare danske kommuner for over 1 mia. kr. årligt, samt forbedre livskvaliteten markant for især ældre.

Virksomheden er born global, hvor potentialet i små lande som DK ligger på ca. 50 mill. kr.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

B2G

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Internationalisering

Investor Pitch

Licensering

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Nordamerika

Online marketing

______________________________________________

Virksomheden og idégrundlag

Systemet er udsprunget af udfordringen med at få overblik over den kolossale mængde information om medicin. Medicininformation er godt nok digitaliseret, men reelt blot er en videreføring af tidligere tiders lægemiddel-kataloger eller håndbøger. Det gør det i praksis umuligt for både sundhedsprofessionelle og patienter at få et tværgående overblik over effekten af mange samtidige lægemidler.

Systemet er evalueret i pleje- og tandlægesektoren med overbevisende resultater. Systemet kan opdage uhensigtsmæssige effekter af mange samtidige lægemidler og dermed forbedre patientsikkerheden, reducere de offentlige udgifter og forbedre livskvaliteten. Systemet kan dermed levere mere velfærd for færre penge.

Problem

Medicin er et af samtidens helt store goder. Selv om ikke alt kan kureres med medicin, kan langt de fleste sygdomme behandles og mange forebygges med medicin. Men det store medicinforbrug har en bagside. Et symptom behandles med et lægemiddel, flere symptomer med flere lægemidler. Det er vanskeligt at skelne et symptom fra en bivirkning, og resultatet er at medicinering nu hyppigt er årsag til sygdom, indlæggelse og død.

En evaluering af systemet demonstrerede, at aggregerede sammenfaldende bivirkninger ved de mange lægemidler kan være et stort problem. Typisk behandles de sammenfaldende bivirkninger med yderligere medicin (det man i udlandet kalder ”Prescription Cascade”). Samfundet anvender med andre ord store summer på medicinsk behandling, som ender med at have større negativ effekt for patienterne. En optimeret medicinanvendelse kan derfor give betydeligt mere velfærd og livskvalitet for færre penge.

970.000 danskere anvender nu fast dagligt 6 eller flere lægemidler, mens det for få år siden var 740.000. 14 % af ældre over 75 år anvender minimum 15 lægemidler og helt op til 32 samtidige lægemidler forekommer.

På sygehusene udgør de medicinske patienter ca. 40 % af sygehusenes somatiske patienter. Patienter > 65 år udgør ca. halvdelen af de medicinske patienter.

Løsningen

Det banebrydende koncept omfatter en gennemgribende opsplitning af store tekstbaserede medicinbeskrivelser i mere end 400 direkte tilgængelige delelementer for hvert enkelt lægemiddel. Elementerne er tilføjet forskellige karakteristika og kan dermed udtrækkes og flettes på utallige måder. Systemet leverer de ønskede informationer i en dedikeret pakke af medicininformationer for brugeren.

Systemet samler og kombinerer informationer fra en lang række af de hjemmesider og databaser, som sundhedspersonale i dag må slå op i en efter en for at skaffe sig overblik (de individuelle præparater, faglige vejledninger, utilsigtede hændelser, meddelelser fra Sundhedsstyrelsen, Interaktionsdatabasen, medicinpriser osv.). På trods af anbefalinger om medicingennemgang sker det kun sjældent, da det er både tidskrævende og dyrt, mens det udviklede system på få sekunder leverer et hurtigt og præcist overblik og kan derfor anvendes selv ved de 10 minutter en praktiserende læge har til konsultationer.

Systemet er designet til hver enkelt målgruppe og opbygget med et simpelt interface, der kan anvende enhver medicinliste, hvilket gør det muligt at implementere systemet i lande med mere simple sundhedssystemer.


Forretningsmodel

Forretningsmodellen omfatter licensindtægter for systemets sundhedsfaglige version. Selv om det fysisk er et ITsystem, så er den egentlige ydelse opdateret information. Der er forskellige licensmodeller for de enkelte segmenter, hvor eks. Kommuner oftest betaler (tilkøbs-) systemer med en årlig pris i forhold til størrelse (kr./indbyggertal), men hvor andre grupper (tandlæger, apoteker) typisk betaler en licens pr. bruger.

For den ikke-professionelle version arbejdes med en pay-per-view model, hvor den almene bruger betaler for et opslag i systemet.


Kunder

For sundheds-IT er målgrupper ikke nødvendigvis = kundegrupper. Praktiserende læger, som er en oplagt målgruppe har eks. intet økonomisk incitament ved at bruge systemet, da den økonomiske fordel alene ligger i Regionerne.

For den professionelle version er der følgende målgrupper:

- Praktiserende læger

- Den kommunale pleje- og sociale sektor

- Sygehuse/klinikker både offentlige og private

- Praktiserende tandlæger

- Apoteker (måske primært i udlandet)

- Speciallæger og psykologer


Markedet

Danmark udgør det årlige salg af medicin 21 mia. kr., hvoraf forbrugerne køber for12 mia. kr., sundhedsvæsenet køber for 8 mia. kr., og det offentlige medicintilskud udgør næsten 7 mia. kr. årligt.

Value proposition for Regionerne (og tilsvarende offentlige betalere af medicin i udlandet) udgør veldokumenterede besparelser på 15 %, i Danmark svarende til 1,2 mia. kr./år. Value proposition for kommunerne udgør besparelser i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. En såkaldt ”forebyggelige” indlæggelse koster en kommune 14-18.000 kr. og en besparelse på under 1% giver kommunen overskud.

Baseret på antallet i de enkelte målgrupper og den budgetterede pris, som er etableret via dialoger med forskellige aktører, så kan det samlede marked i Danmark skønnes til ca. 50 mill. Kr., hvoraf kommunerne tegner sig for halvdelen.

Eksempler på markedsskøn: Irland €6,2 mill.; Skotland: £7,5 mill. Canada: $43 mill.


Konkurrenter

Som det fremgår af innovationsgraden, er produktet i sig selv unikt, og der findes ikke noget tilsvarende. Konkurrencesituationen skal derfor ses i forhold til aktører, der leverer elektronisk dokument-/helhedsinformation om det enkelte lægemiddel eller systemer, der anvender medicin-information. Danmark har kun 1 leverandør, mens der i andre lande ofte findes en officiel (offentlig) og flere (private) uofficielle.


Vækstpotentiale/mål

Virksomhedens endemål er at være den førende leverandør af medicininformation i hele den vestlige verden. Målsætningen i Danmark er på kort sigt at opnå tilstrækkeligt dokumenteret salg/købsinteresse til at åbne for etablering i andre lande. Virksomhedens grundlæggende udfordring er at have tilstrækkeligt mange typer af lægemidler registreret i systemet. Det er en tidskrævende opgave at nedbryde 1 type lægemiddel på et sprog, mens det er hurtigt efterfølgende at registrere lægemidlet på andre sprog. Derfor vil det styrke systemet og konceptet at komme hurtigt i gang i flere lande.

Systemet dækker aktuelt ca. 95 % af forbruget af lægemidler i Danmark, svarende til omkring 240 lægemiddeltyper.


Ledelse og team

Virksomheden er startet af 2 personer og der har undervejs via en InnoBooster-bevilling været ansat hhv. en farmaceut og farmakonom. Iværksætterne har hhv. en programmør baggrund og en baggrund som informationsarkitekt.

Systemet er oprindeligt udviklet sammen med en forsker i sund aldring, og der er undervejs leveret input til opbygningen af flere medicinske eksperter. Aktuelt er der et samarbejde med 3 overlæger fra Farmakologisk afdeling på Bispebjerg.


Bestyrelse

Virksomheden er bevidst om, at der så snart som muligt bør oprettes et medicinsk fagligt advisory board med et fagligt ansvar for indholdet i informationssystemet. Virksomheden ønsker også på sigt at professionalisere bestyrelsen og har overvejet om særlige profiler, vil kunne styrke virksomhedens image.

Der kan derfor også på kort sigt være behov for et forretningsmæssigt advisory board.


Økonomi/finansiering

Udviklingen er altovervejende finansieret af ejerne, men har fået støtte fra Nordea Iværksætterfond på 400.000 kr. har fået støtte fra InnoBooster på knap 500.000 kr. og støtte fra patient@home på 200.000 kr.


Udviklingsstadie

Systemet er på dansk et produktionssystem, som dækker tilstrækkeligt til sundhedsprofessionelles brug, selv om der regelmæssigt slås lægemidler op, som ikke findes endnu. På engelsk er systemet en demoversion med ca. 20 lægemidler fuldt registreret, men hvor de dansk registrerede lægemidler dog findes i overskrifter.

Systemet anvendes i en mindre kommune og afprøves aktuelt i 2 store, mens en fjerde kommune er på vej. Der er dog endnu ingen betalende kunder. Regionerne er gennem en lang periode på både embedsmands og politikerniveau forsøgt gjort interesseret i systemet og ikke mindst besparelsen, men uden held.

Udvikling af en engelsksproget brugerrettet version skønnes til ca. 1 mill. kr, mens etablering af systemet forventes at kræve ca. 5 mill. kr. pr. land.


Spørgsmål til panelet

Virksomheden synes tæt på et gennembrud på det kommunale område, mens regionerne fortsat forekommer utilgængelige. Der synes at være delte meninger om kompleksiteten ved at finde reelle beslutningstagere i udenlandske sundhedsvæsener, men er det lige så langsommeligt som i Danmark, skal der en anden strategi til.

En international investor (og der er dialog) forudsætter en vis omsætning i et enkelt land før de går ind med de nødvendige midler. Det kan et kommunalt salg demonstrere, men på baggrund af mange opfordringer kan lanceringen af en almen version også være med til både at sikre økonomien og pushe den professionelle version i adskillige lande.

På baggrund af sundhedsvæsenets langsommelighed og vanskelighederne med at finde beslutningstagere nærmer virksomheden sig en beslutning om at lancere en brugerrettet engelsk udgave af produktet som pay-per-view, eksempelvis fra Irland, som har meget fordelagtige opstartsordninger. Der ønskes en diskussion af strategien, herunder forslag til virkeliggørelse bl.a. med opbygning af (Irsk) datterselskab.

Udover skiftet i strategi ønskes følgende emner behandlet:

- Finansieringen kan enten skabes via det danske selskab via en InnoBooster bevilling (ca. 500.000 kr.) og første store kommunale kunde (ca. 1 mill. Kr.) samt evt. en dansk investering. Alternativt skal der sikres en større udenlandsk investering. Hvilken vej vil panelet foreslå?

- Hvordan vil panelet realisere den valgte investeringsstrategi?

- Er panelet enig i at vente passivt på det danske sundhedsvæsen og lade den kommunale udbredelse skubbe produktet ind eller vil man gøre forsøget med eksempelvis Sundhedsministeren?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software