, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Advisory Board med honorar. Grønne produkter i byggeriet, Hovedstadsområdet - Advisory Board søgning

  • 20 Mar 2018
  • 12:00
  • CONNECT Denmark, kl 12:00 til 12:00 i Hovedstadsområdet
  • 24

Registration

  • Ansøgningsfristen er den 20. marts 2018

Registration is closed


Advisory Board søgninger er forbeholdt CONNECT Denmarks medlemmer. Log ind for at se selve søgningen.

______________________________________________

Vil du bidrage til den grønne omstilling af byggeriet? I forbindelse med en 2-årig fondsstøttet kam-pagne søger vi medlemmer til et tværfagligt advisory board, som har til formål at rådgive næste generation af grønne producenter i byggeriet.

Det forventes, at du har indgående kendskab til byggeindustrien samt produkter og teknologier i branchen og forstår værdikæderne.

Udfordringen er, at der findes en stor underskov af nye grønne produkter til byggeriet, men at mange grønne producenter ikke lykkedes med at gå fra pionerindsatser til at realisere et modent og stort marked. En 2-årig fondsstøttet kampagne skal derfor understøtte en modning af markedet for inno-vative grønne produkter i byggeriet og fremme bæredygtig omstilling og vækst. Kampagnen vil yde en kombination af økonomisk støtte samt teknisk og kommerciel rådgivning med det formål at redu-cere omkostninger og risici ved at bruge de nye produkter.

Advisory boardet vil bestå af 6 personer fordelt på tre kompetencefelter:

- Forretnings- og organisationsudvikling (Vigtigt: Denne søgning relaterer sig alene til dette punkt)

- Kunde- og bygherreforståelse

- Byggeteknik og dokumentationskrav

Der søges her efter to kandidater, som kan varetage rådgivningen i forretnings- og organisationsud-vikling. For at sikre den kommercielle udvikling af både virksomhed og produkt er der behov for for-melle kompetencer og erfaringer inden for følgende:

- Udviklingsledelse og forretningsudvikling

- Nye forretningsmodeller

- Økonomisk virksomhedsdrift og evne til at forstå og respektere de økonomiske forhold

- Erfaring med kapitalfremskaffelse herunder kontakter til og goodwill i den finansielle verden og viden om økonomisk gearing af virksomheden

- Indgåelse af kontrakter og partnerskaber på internationalt niveau

- Det er ikke en forudsætning, men naturligvis en fordel, hvis du har kendskab til b2b salg in-den for byggeriet eller tilsvarende brancher med en lang værdikæde og omfattende doku-mentationskrav

Som advisory board medlem skal du dels yde rådgivning til de virksomheder, som søger om øko-nomisk støtte gennem kampagnen, dels rådgive den bevilgende fond mhp. vurdering af støttevær-dighed. Du skal påregne følgende arbejdsindsats over den 2-årige periode:

- Forberedelse til advisory board møder (fire gange årligt - forventes at blive i begrænset om-fang da ansøgnings- og statusmateriale er holdt på beskedent niveau)

- Deltagelse i advisory board møder, hvor der både behandles nye ansøgere og igangværen-de projekter (fire gange årligt)

- Eventuel supplerende bistand til enkelte ansøgninger

Honorar

Honorar vil blive givet pr. medgået tid og forhandles i forbindelse med tiltrædelse.


Ansøgning:

Der kan ikke opnås yderlige informationer om virksomheden.

Ved ansøgning om Advisory Board-medlem skal der vedhæftes en kort motiveret ansøgning samt CV eller link til LinkedIn profil. Ansøgninger uden begrundelse og CV vil ikke blive videreformidlet til virksomheden.

Denne Advisory Board-søgning udsendt via CONNECT Denmark er forbeholdt medlemmer og partnere i CONNECT Denmark.

Ansøgning/materiale sendes til CONNECT Denmark, att. Steffen Vestergaard, mail: steffen@connectdenmark.com

Fristen for interessetilkendegivelse er senest tirsdag d. 20. marts 2018.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software