, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Innovativ agro-foderautomat - Fra prototype til marked – Forretningsudvikling og skalering, Aarhus - Springboard

  • 03 May 2018
  • 14:00 - 17:00
  • NJORD Advokatpartnerselskab, kl 14:00 til 17:00 pa Åboulevarden 17, 8000 Aarhus
  • 6

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 23. april 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 23. april 2018

Registration is closed


Punkter til sparring

1.Go-to-market – forhandlerstrategi, værdikæde, partnerskaber

2.Skalering - de næste skridt

3.Team og ledelsesstøtte

4.Funding/finansiering


Branche: Agro, Agroindustri

Udviklingsstadie: Proof of Scale


Virksomheden er den eneste producent af mineralfoderautomater udenfor Nordamerika, og virksomheden opererer derfor i et ”blue-ocean marked”.

Virksomheden har salg til 15 lande via 25-30 stabile forhandlere. Der produceres 4 produkter, hvoraf de tre er mineralfoderautomater.

Nyeste produkt er en avanceret mineralfoderautomat, der patenteres og udvikles med hjælp fra Innovationsfonden og EU.

Omsætningen er fordoblet de seneste tre år.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Bestyrelsesarbejde

Cirkulær økonomi/ressourceeffektivitet

Digitalisering

Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Forskning & Udvikling

In-, og Outsourcing

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Internationalisering

Konceptudvikling

Markedskendskab Europa

Marketing & Branding

Organisationsudvikling

Partnerskaber

Patenter/IPR

Prissætning

Produktion

Projektledelse

Salg

Strategi og vækstplaner


______________________________________________

Idégrundlag – hvad er unikt / produkt/ydelse – hvilket problem løser virksomheden?

Lav immunstatus, samt oxidativ og energimæssig stress hos køer i den kritiske overgangsfase omkring kælvning giver stigende problemer med og omkostninger som følge af sygdomme, dødsfald, dårlig reproduktion og en produktion, som uden disse problemer ville være højere. Har direkte indflydelse på dyrevelfærd og ressourceøkonomi, og dermed forbundet med forbruger- og samfundsinteresser.

Virksomheden udvikler, producerer og markedsfører mineralfoderautomater og nyeste produkt er en avanceret og teknologidreven mineralfoderautomat, der patenteres og udvikles med hjælp fra Innovationsfonden og EU.

Mineralfoderautomaten til malkekøer sikrer via individuel dosering køernes behov for specielt mikromineraler og vitaminer i den kritiske periode, og kan samtidig tilbyde en praktisk metode til at give køerne en lang række effektive tilsætningsstoffer (typisk fra store firmaer som Novozymes, Alltech, Zinpro o.a.), fx nogle der via øget foderudnyttelse øger ressourceøkonomien, nedsætter ammoniakproduktionen i stalden, nedsætter drivhusgasproduktionen fra mælkeproduktionen, foruden at give forbedret produktion, reproduktion sundhed og velfærd. Automaten er med disse egenskaber noget ganske unikt, idet automaten dog ikke er færdigudviklet, men alene er nået til prototype-stadiet.

Generelt sikrer mineralfoderautomater en billig, effektiv og fysiologisk optimal tilskudsfodring med mineraler, idet specielt indholdet af mikromineraler og vitaminer i græs er utilregneligt, og uden mineraltilskud får dyrene langtfra den ønskede produktion, og i mange tilfælde ses mangelsygdomme og endda dødsfald. Specifikt for det nye produkt, der er målrettet malkekøer i stalden, er problemstillingen, at malkekøer er meget udsatte for lav immunstatus i perioden fra et par uger inden kælvning og indtil ca. 100 dage efter, hvor de ikke kan æde nok af deres foder, og hvor det desuden er mere og mere almindeligt at anvende en foderstrategi kaldet Total Mixed Ration.

Alle forudsætninger er opfyldt for at der logisk set vil komme mineralfoderautomater i alle malkekvægstalde over de næste 10 år, ligesom vi har set udviklingen (teknologi og lovgivning) med hensyn til roterende kobørster.

Forretningsmodel, kunder, markedet, konkurrenter

Virksomheden er en B4B virksomhed.

Kunderne er overvejende virksomheder, der producerer og sælger mineralfoder, og som sælger vores produkter til deres kunder (vores brugere) for at kunne tilbyde dem en større pallette af produkter og metoder. En mindre del af forhandlerne er udelukkende forhandlere og distributører af udstyr til landbruget, typisk via sælgere og webshops.

Markedet / slutbrugere er malkekvægbesætninger. Alene i EU er der 1,5 millioner malkekvægbedrifter. Vi stiler med den innovative feeder efter de 20% største besætninger, dem som anvender TMR fodringen og som har en høj produktivitet. I et lille land som DK, hvor alle besætninger er store, har vi et potentielt marked på 32 mio. kr., hvis vi bare kan sælge til halvdelen af besætningerne, og i de største 15 EU-lande samt 3 oversøiske har et tilsvarende potentielt marked en værdi på 1,5 mia. kr.

Vi har så godt som ingen konkurrenter, og med den nye innovative feeder slet ingen. Konkurrerende metoder til den nye feeder er at give en overdosis af mineraler til malkekøerne i den kritiske overgangsfase. Det betyder lav udnyttelse og udskillelse via urin og gødning i midt og senlaktation, med forurening af naturen med tungmetaller som følge.

Dermed har vi en konkurrent, idet de snæversynede foderstofvirksomheder gerne vil sælge mest muligt, hvor vores mål er øget indtjening hos kvægbrugere.


Vækstpotentiale/mål

En 10-dobling af virksomhedens omsætning over de næste 9 år, og samtidig forøgelse af virksomhedens værdi. Udnyttelse af den kompetence og det forhandlernetværk, som allerede er opbygget. Målet kan nås, hvis vi alene får dækket 10% af det nævnte, potentielle marked.


Ledelse og team

Stifteren har 25 års erfaring med produktion af mineralfoderautomater og kender slutbrugernes situation og behov. Vi er gode til projektledelse, innovation, internationalisering og administration. Ulempen er at firmaet er lille og pt. alene drevet af en person med hjælp fra deltidsansatte efter behov, og det er derfor naturligvis ikke muligt at have alle kompetencer.


Bestyrelse (evt. behov for bestyrelse, drøftelse af bestyrelse og bestyrelsesopgaver m.v.)

Virksomheden har et advisory board medlem, som også tidligere har været partner (fra 90'erne) og nu er direktør i et firma i en anden branche (waste management).


Økonomi/finansiering

Omsætning på ca. 2,6 mio. kr. de sidste år samt overskud til ejeren på ca. 600.000 per år. Ingen lån. Omsætningen er dobbelt så stor som for 3 år siden, hvor ejeren havde fuldtidsarbejde ved siden af.


Status på udviklingsstadie (ift. produkt, marked, finansiering mv.)

Vi er nået frem til at have udviklet prototyper, og søger Markedsmodningsfonden om tilskud til at teste dem samt lave tilpasninger. Hele set-up er klart med en stor foderstofvirksomhed som en af samarbejdspartnerne.

Vi vil desuden i maj måned søge tilskud fra EU’s SME Instrument fase 2: Markedsføring, internationalisering.


Generel status:

Virksomheden står i en situation, hvor vi mener vi har opfundet et helt unikt produkt med et kæmpe markedspotentiale. Vi har flere firmaer, som viser interesse for produktet og også er villig til at investere i at deltage i afprøvning med forventning om at blive forhandler. Produktet kan være omdrejningspunkt for at vækste virksomheden, hvilket er anerkendt gennem bevillinger fra både Innovationsfonden og EU’s SME Instrument program.

Virksomheden er imidlertid enkeltmandsejet og med begrænsede kompetencer og økonomiske ressourcer. Det nye produkt er ikke solgt endnu. Der kræves et minimum af 2 mio. kr. i yderligere investeringer for at gøre produktet markedsmodent, og vi er først ved at teste prototyper. Virksomheden har en lav risikoprofil og ønsker ikke at sætte en ellers god økonomi på spil.


Spørgsmål til panelet

Hvilke strategiske emner/temaer er det panelet skal drøfte på Springboardet (3-5 emner/spørgsmål - der kort uddyber pkt. 2)

Emner til diskussion kunne omfatte, men ikke nødvendigvis begrænse sig til følgende:

1.Go-to-market

- Forhandlerstrategi, værdikæde, partnerskaber?

- Er det rigtigt at satse på, at nuværende forhandlere af mineralfoderautomater til græssende kreaturer er de rigtige til det nye produkt?

- Burde virksomheden hellere sælge direkte til landmænd?

- Hvad er det for en type partnere vi skal søge, og hvordan får vi lavet aftaler med dem?

2.Skalering - hvad bør de næste skridt være, specielt i forhold til investering i ansatte/kompetencer og faciliteter?

- Hvad bør den første ansatte ud over ejeren have af kompetencer i denne virksomhed – salg, produktudvikling, markedsføring, lager?

3.Team og ledelsesstøtte

- Hvordan styrkes kompetencerne på dette felt?

- Er det en realistisk mulighed at finde investorer, som samtidig kan tilføre ledelsesmæssige kompetencer, og hvor findes disse i givet fald?

- Hvad kunne fordelene for et A/S frem for et Aps være?

4.Funding/finansiering

- Hvordan udvikles virksomheden?

- Er det rigtigt at satse så meget på donorfinansiering som tilfældet er, eller skal vi også gå efter anden finansiering?

- Bankfinansiering, strategiske investorer, andet?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software