, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Industriel bioteknologi – Industrielt produceret protein – Sparring på positionerings- og prisstrategi, Kolding - SPRINGBOARD®

  • 20 Feb 2019
  • 13:30 - 16:30
  • Jyske Bank, kl 13:30 til 16:30 pa Kolding og Haderslev Erhverv - Jernbanegade 5, 6000 Kolding
  • 13

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Torsdag den 7. februar 2019
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Torsdag den 7. februar 2019

Registration is closed


Fokus: Forretningsudvikling

Punkter til sparring

- Produktpositionering – Commodity vs. niche

- Markedsføring

- Prisfastsættelsesstrategi.

- Salgskanaler


Branche: Agro, Agroindustri, Biotech, Miljø

Udviklingsstadie: Proof of Business


Virksomheden er et bioteknologisk selskab, som har udviklet en proces, hvormed bakterier konverterer kulstof fra gas til protein. Selskabet har ca. 30 ansatte (FTE), er primært egenkapitalfinansieret og er ved indkøre den første kommercielle fabrik (licenstager har investeret 35 mio. dollars).

Proteinet, der er sammenligneligt med fiskemel, er bæredygtig, økologisk og fri for pesticider. Kan anvendes som protein-ingrediens i foder i fiskeopdræt, kæledyr, grise, fjerkræ og køer

Virksomheden har endnu ikke modtaget den første ordre på proteinproduktet, som er en forudsætning for selv at kunne forestå konstruktionen af den næste kommercielle fabrik, men kigger ind i en pull-pipeline på over 1 mio. tons.

På selskabets kommende strategiseminar skal det drøftes om selskabets positionerings- og prisstrategi er optimal – hvorfor denne nu sættes til sparring på et SPRINGBOARD®


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Distributionskanaler

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Internationalisering

Ledelse

Markedskendskab Asien

Markedskendskab Europa

Markedskendskab Mellemøsten

Markedskendskab Nordamerika

Marketing & Branding

Organisationsudvikling

Prissætning

Salg

Strategi og vækstplaner


______________________________________________

Idégrundlag

Selskabet går i markedet med et produkt som kan erstatte fiskemel i foderrecepter. Fiskemel er et premium high-value proteinprodukt, og aminosyresammensætningen i de to produkter er sammenlignelige. Den nuværende pris på fiskemel, hvis den kan opnås på dette protein, vil tillade høj rentabilitet. På trods af at der er høje indgangsbarrierer, så kunne høj rentabilitet tiltrække yderligere konkurrenter til markedet.

- Afkobling af proteinproduktion fra landbrug og fiskeri. Verden står ikke over for fødevaremangel men nærmere proteinmangel. Kød kan produceres mere bæredygtigt, hvis færre landbrugsresurser anvendes i produktionen.

- Metan fra naturgas eller biogas anvendes som kulstofkilde i selve den patenterede fermenteringsproces. Det vurderes, at der er uanede mængder af metan til rådighed (spørgsmål om pris). Dvs. råvaren til at holde verdensmarkedet forsynet med proteiner er tilstede i en overskuelig fremtid.

- Proteinproduktet er økologisk og indeholder ingen gødnings-, pesticid- eller antibiotikarester

Forretningsmodel, kunder, markedet, konkurrenter

I dag er der 7-8 mia. mennesker på jorden – i år 2050 er der 11-12 mia. Med eksisterende teknologier vurderer FU, at verden kan producere 30% af den tilvækst der er nødvendig for at kunne brødføde befolkningen i 2050. De resterende 70% skal tilvejebringes gennem innovation.

- Markedet for foder i dag er på ca. 150 mia. dollars. Det vurderes, at alternative proteintyper som alge-, insekt- og bakterielprotein har en væsentlig plads i fremtidens marked.

- Selskabets kunder er primært investorer med adgang til metan og kapital, men uden væsentligt kendskab til fodermarkedet. Kunden køber en produktionslicens. Kunden betaler et licensfee ifm. underskriften på kontrakten og en royalty i procent af toplinjen. Selskabet påtænker at medinvestere i produktionsanlæggende fremadrettet for at tappe ind i udbyttet fra produktionsanlæggene (bundlinjen).

- Kunderne til proteinet, produceret på licenstagerens fabrik, er primært foderproducenter, der leder efter en erstatning til fiskemel. Selskabet forestår kontakten til disse kunder for at tilsikre, at proteinet er afsat på kontrakt, som en integreret del af licenskontrakten, inden fabrikken bygges.

- Brugen af fiskemel til foder er forbudt i nogle applikationssegmenter og forventes at sprede sig til flere fodersegmenter – dette pga. overfiskning.

- Der er pt. én væsentlig konkurrent i USA, der er bagud på skalering. Der er yderligere 4-5 start-ups, der er på lab- og pilotskala.

Vækstpotentiale/mål

- Selskabet har pt. kontrakter på plads, der tillader produktion op til 2 mio. ton protein om året ved fuld implementering.

- Det globale proteinmarked i 2018 havde en værdi på ca. 150 mia. USD.

- Målet er 0,2% af dette marked på sigt.

Ledelse og team

- Ledergruppen består af fem medlemmer. De fleste har international erfaring inden for deres respektive ansvarsområder. Selskabet har de seneste to år kunnet tiltrække den nødvendige ledelseskapacitet.

- Der er igennem de seneste to år blevet skabt en god kritisk masse på medarbejdersiden, og selskabet kan nu tiltrække den nødvendige kompetence inden for fermenteringsteknologi og produktion.

- Næste fokusområde mht. kompetencetiltrækning og -erfaring er på det kommercielle og foderernæringsmæssige område.

Bestyrelse (evt. behov for bestyrelse, drøftelse af bestyrelse og bestyrelsesopgaver m.v.)

- Pt. fem medlemmer, der tænkes udvidet til 7 medlemmer efter den kommende finansieringsrunde.

- Kompetencerne dækker bredt fra industriel bioteknologi, kapitalrejsning, teknologi samt entreprenørskab.

Økonomi/finansiering

- Selskabet har licensindtægter, men har ikke sorte tal på bundlinjen.

- Der gennemføres pt. en Serie D kapitalrejsningsrunde på 250 mio. kr.

- I 2017 rejste selskabet 45 mio. kr.

- Kapitalen anvendes til at bygge en eget fuld-skala produktionsfabrik i USA med en kapacitet på 6.250 tons. Produktionsomkostningerne er på ca. 700-800 USD/t. Fiskemel handles til ca. 1500-1700 USD/t.

Status på udviklingsstadie (ift. produkt, marked, finansiering mv.)

- Produktet og processen er næsten færdigudviklet. Den første industrielle globale produktionsfabrik er bygget, og pt. er man ved at indkøre anlægget. De første kommercielle mængder forventes i markedet i 2019.

Spørgsmål til panelet

Produktpositionering-, markedsførings-, prisfastsættelsesstrategi

Selskabet tilbyder ifm. licensaftalernes indgåelse at sælge produktionen via off-takeaftaler, der i forvejen er indgået med globale selskaber inden for fodersegmentet.

På selskabets kommende strategiseminar skal det drøftes, om selskabets positionerings- og prisstrategi er optimal? Strategien kan få indflydelse på, hvor man placere produktionsanlæg. Højere rentabilitet kan opnås i lande, hvor metan er billig. F.eks. Mellemøsten eller Vestafrika. Dette medfører en forøget kompleksitet i en tidlige fase, da disse lander typisk har politiske risici.

I Europa kan der kun opnås en attraktiv rentabilitet, hvis prisen på proteinet er meget høj, da energipriserne er høje.

USA er tiltænkt som en god placering pga. tre væsentlige faktorer:

- Lav politisk risiko

- Lav gaspris

- Stort fodermarked

Til dato har strategien været at sælge proteinet så dyrt så muligt til nicher, hvor fiskemel nemt kan erstattes og høje priser kan opnås - dvs. en differentieringsstrategi. Det ønskes diskuteret, hvorvidt denne strategi er den rigtige. En lav-omkostningsstrategi kunne evt. være en mulighed, hvis man placerede fabrikkerne i lande med billige råvarer, og hvor man således kunne holde omkostningerne væsentligt nede, hvilket igen kunne betyde, at proteinet kunne konkurrerer med mange andre typer protein, og evt. konkurrenter kunne holdes ude af markedet, da de ikke vil kunne matche prisen. Produktet er efterspurgt – dvs. markedet og kunderne eksisterer allerede.

- Hvilken prisstrategi bør man vælge?

Skal man satse på høj volumen og en relativ lav pris for evt. at holde konkurrenter ude?

Eller – alternativt skal man satse på en høj pris i den periode med lav volumen?

Og så evt. kun lade sig presse ned i pris af markedet, efterhånden som volumen stiger? Eller kun udvide volumen, når kunderne er villige til at betale prisen?


Salgskanaler: (Hvilke(n) skal man strategiske vælge at gå efter):

- Egen salgsstyrke? Skal selskabet gøre sig uafhængige af partnere?

- Agenter m/u global eksklusivitet?

- Distributører uden eksklusivitet?

- Distributører med eksklusivitet?


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software