, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Overvågning af drikkevand for pesticider og nitrat i realtime. Nyt sensorsystem sikrer vandværkernes reaktionshastighed så forurenet vand ikke når forbrugeren, Odense – SPRINGBOARD®

  • 21 Aug 2019
  • 13:30 - 16:30
  • VandCenter Syd, kl 13:30 til 16:30 pa Vandværksvej 7, 5000 Odense C.
  • 6

Registration


Registration is closed


Punkter til sparring

- Go-to-market, herunder også salgsstrategi

- Kommercialisering af big data

- Kapitalfremskaffelse


Branche: Clean Technology

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Dette nye sensorsystem overvåger on-site og i real time for bl.a. pesticider og nitrat i drikkevandet. Med systemet kan vandværket reagere i tilfælde af overskridelser og sikre vandkvaliteten. Systemet sikre en billigere overvågning end de nuværende komplicerede tests, der foregår eksternt. Markedet er stort, da bl.a. pesticider og nitrat er et problem i lande med intensivt landbrug.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

B2G

Bestyrelsesarbejde

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Markedskendskab Europa

Partnerskaber

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

Virksomheden og idégrundlag

Virksomheden er en spin-off fra DTU og er i dag finansieret af et stort EU-tilskud. Virksomheden er tæt på at kunne markedsføre en ny type sensorsystem til overvågning af pesticider og nitrat i vand. De afsluttende tests er i gang i virksomhedens eget laboratorium og der planlægges gennemført demonstrationsprojekter med start i efteråret 2019. Introduktionen af systemet på markederne i Skandinavien og Nordvesttyskland ventes primo 2020.

Systemet er unikt, og det første der overvåger koncentrationen af pesticider og nitrat i vand on-site, real time og konstant. Brugerne er især vandværker, der har behov for at følge indholdet af pesticider og nitrat i drikkevandet og sikre, at kunderne ikke udsættes for høje koncentrationer af giftstoffer. Systemet sænkes i grundvandet, søen eller floden eller der måles andre steder på værket eller i nettet. Således kan vandværket følge niveauet for udvalgte pesticider og nitrat. Hvis grænseværdierne overskrides, kan vandværket lukke en forurenet brønd, mixe med vand fra rene kilder eller foretage rensning af drikkevandet.

Produkt/ydelse

Systemet er pakket ind i et rør på ca. 27 * 3 cm, der føres ned i det vand, der undersøges, fx grundvandet. I vandet måler sensorerne koncentrationen af udvalgte stoffer og sender fra en enhed, en logger, signaler til en central server. Vandværkerne kan konstant følge om koncentration for pesticiderne og nitrat i vandkilden er over den tilladte grænseværdi. Systemet kan måle op til ti forskellige stoffer.

Vandværker med behov for sensorerne findes i stort antal i udlandet og i Danmark, hvor der er fundet mange pesticider i drikkevandsboringer. Alle vandværker i EU skal overholde EU´s grænseværdier for koncentrationer af pesticid og nitrat. Også i USA er der problemer med pesticider og nitrat i drikkevand og dermed et potentielt marked.

Forretningsmodel

Sensorsystemet tilbydes kunderne som leasing eller ordinært salg afhængigt af deres situation. Virksomheden vil selv forestå afsætningen i Danmark. I det øvrige Skandinavien vil Forhandleren være en langvarig partner fra EU-projekter. Forhandlere i andre lande søges. Virksomhedens fremtidige funktioner vil være koncentreret om teknisk udvikling, QA og salg.

Kunder og markedet

Behovet for sensorer til brug on-site er stort, da pesticider og nitrat er et problem for drikkevandsforsyningen i de fleste områder med intensivt landbrug eller gartnerier. Giftstofferne kan også komme andre steder fra. I EU er der ca. 1,5 mio. borebrønde, hvoraf det nye sensorsystem vil være yderst egnet og værdifuldt i ca. 30.000 brønde. Hermed findes et ganske stort marked. Det amerikanske marked er endnu større, idet der er ca. 15 mio. borebrønde.

Konkurrenter

Til at fastlægge koncentrationen af pesticider og nitrat benytter vandværkerne i dag eksterne centrale laboratorier i en proces, der er omkostnings- og tidstung. Da konventionel fastlæggelse af pesticid-koncentrationerne er så omfattende, bliver der kun foretaget undersøgelser få gange om året. Dette medfører at de giftige pesticider kan undslippe detektion i perioderne mellem målingerne og nå frem til forbrugerne i drikkevandshanerne uden at blive opdaget.

Til at fastlægge koncentrationen af nitrat findes der på markedet syv udbydere af sammenlignelige sensorsystemer, som vandværkerne kan benytte. Dog er disse systemer dyrere og mere O&M krævende end IPM´s model.

Vækstpotentiale/mål

Behovet for at kunne overvåge koncentrationer af pesticider og nitrat er stort på globalt plan, fordi disse giftstoffer efter 50 års brug siver ned til grundvandet eller til andre kilder for vandværkerne. Virksomhedens basisteknologi kan også benyttes til detektion af fx arsen, tungmetaller og bakterier i vand, hvortil der også er et stort globalt behov blandt vandværker og andre, der arbejder med vandanalyser.

Ledelse og team

Virksomheden har i dag fire ansatte, hvoraf de tre arbejder på systemets udvikling, mens den fjerde er business developer. Lederen er ejer og opfinder.

Bestyrelse (behov for bestyrelse, drøftelse af bestyrelse og bestyrelsesopgaver m.v.)

Virksomheden vil have gavn af en aktiv rådgiver-gruppe/bestyrelse med erfaringer fra udviklingen af en start up virksomhed.

Økonomi/finansiering

Virksomheden har samlet modtaget 1,1 mio. euro i tilskud fra EU og danske ordninger. Nu søges to kapitalindskud á ca. 0,5 mio. euro til den sidste tekniske udvikling og upscaling. Uden omsætning i virksomheden har det været vanskeligt at trænge igennem over for investorer.

Spørgsmål til panelet

- Kapitalindskud

- Model for salg/leasing

- Opbygning af salg


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software