, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

4K - kapital, kompetence, kanal og klima. Software til strategisk og økonomisk prioritering af klimainvesteringer. KBH – SPRINGBOARD®

  • 06 Mar 2020
  • 10:00 - 13:00
  • Realdania, kl 10:00 til 13:00 pa Jarmers Pl. 2, 1551 København V
  • 13

Registration

  • Grundet stor interesse er der lukket for yderligere tilmeldinger
  • Grundet stor interesse er der lukket for yderligere tilmeldinger

Registration is closed


Fokus: bæredygtighed, forretningsudvikling, kapitalfremskaffelse

Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD søges paneldeltagere med følgende kompetencer: finansiering/investor, SaaS/software forretningsmodeller og go2market strategi.

Temaer:

1 Finansiering af produktmodning og salg af software i Danmark, og senere nye markeder.

2 Investor? Soft money? Lån? Andet? – fordele og ulemper?

3 Go2market strategi.

4 Forretningsmodeller for software/SaaS


Brancher: Miljø, Klima, Software/SaaS, IKT - informations- og kommunikationsteknologi, Digitalisering (af eksisterende virksomheder), Serviceydelser/konsulent/rådgiver

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Hele verden står over for massive investeringer i klima og miljø.

Ny digital løsning skal bidrage til at effektivisere kommuners og forsyningers arbejde med klimatilpasning.

Problemet:

Der findes ikke værktøjer til at foretage analyser af effekten af klima- og miljøinvesteringer.

Løsningen:

En ny digital løsning, som skal sikre at offentlige investeringer i klima og miljø har den ønskede effekt, og at prioriteringen af investeringerne baseres på data og analyser.

Status:

Vi er godt i gang med at udvikle en digital service til myndigheder, som skal bidrage til at sikre, at de store samfundsmæssige investeringer, som venter på kort og lang sigt, får den ønskede effekt.

De første pilotprojekter hos kunder i Danmark er godt i gang.

Konkurrenter:

Der findes ingen konkurrerende løsninger i Danmark, og vi har ikke kunnet finde tilsvarende løsninger ved globale søgninger.

Team:

Vi har et stærkt team, med mange års erfaring indenfor klima- og miljøstrategier samt software løsninger inden for dette felt, men vi har ingen erfaring som iværksættere.

Vi har brug for sparring ift. at indtage markedet i Danmark og efterfølgende internationalt. Dette kræver ”kapital, kompetence og kanal”.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

Digitalisering

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

In-, og Outsourcing

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

It & Systemudvikling

Partnerskaber

Prissætning

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

Baggrund

Klimaændringerne rammer os i form af stadig mere intense skybrud og stigende vandstande langs kysterne. Kommunerne har ansvaret for at tilpasse infrastrukturen til disse ændringer, og det anslås, at der vil blive investeret mindst 100 mia kr i klimatilpasning i løbet af de næste 10 år i Danmark. De tilsvarende nødvendige investeringer globalt ligger i størrelsesordenen 100 billioner kr (= 1000 x Danmark).

Samtidig er der fuld gang i udvikling af innovative fysiske løsninger – ikke mindst grønne løsningstyper, som ikke kun beskytter mod oversvømmelser, men samtidig bidrager til forbedret livskvalitet og diversitet.

Kommunerne og forsyningsselskaberne har i flere omgange efterlyst bedre værktøjer til at hjælpe dem i planlægningen af de store investeringer – ikke mindst til at sikre, at investeringerne sker på steder og i løsningstyper, som er samfundsøkonomisk optimale. Denne optimeringsøvelse er kompliceret. Der mangler velfungerende værktøjer til at forenkle processen, og derfor er der stor risiko for fejlinvesteringer i dyre og dårligt fungerende løsninger. Samtidig er den ingen standard inden for området.

Virksomheden er midt i et udviklingsprojekt, som skal resultere i nye web services, som adresserer dette behov. Der er tale om screeningsværktøjer, som er målrettet kommunernes og forsyningernes medarbejdere. Værktøjerne skal hjælpe medarbejderne i den overordnede planlægning, gennem forenkling af beregningerne – og vil derfor støtte medarbejderne i dialogen med andre interessenter og sætte kommunen i stand til at anvende specialist-rådgivere mere selektivt og effektivt.

Kort sagt: Kommunen kan sætte sig til rette i førersædet og aktivt styre udviklingen af effektive og værdiskabende klimatilpasningsløsninger.

Status for udvikling og markedsafprøvning

Udviklingen af en mock-up med detaljeret work-flow beskrivelse og use-cases blev gennemført i foråret 2019 i et projekt finansieret af Gate21 med Hvidovre Kommune som en meget aktiv partner og HOFOR og et par kommuner mere i en følgegruppe.

Udvikling af en fuldt fungerende version 0.1 blev gennemført for egne midler i sommeren-efteråret 2019. Møder med indtil videre ca. 5 kommuner har bidraget til at bekræfte idéernes bæredygtighed og på visse områder bidraget med forbedringer.

Den eksisterende version er nu under afprøvning i et pilotprojekt (proof-of-value) for Holbæk Kommune og Fors forsyning. Flere tilsvarende projekter er i pipelinen.

Ambitioner – strategi

Danmark er blandt de førende inden for klimatilpasning, og danske kommuner og forsyninger udgør det perfekte beachhead marked for vores løsning. Førerpositionen betyder også, at der ikke findes konkurrerende løsninger – heller ikke, når vi søger internationalt. Vi er derfor overbevist om, at vi kan komme først på markedet i en række lande, og at vi selv kan udpege de relevante markeder i takt med, at deres udvikling når på niveau med den nuværende status i Danmark.

Det skal nævnes, at hvert nyt marked vil kræve forudgående tilpasninger af løsningerne, primært i form af tilpasning til lokale datakilder og sprog.

Vi sigter således mod et globalt marked for disse services. Vi forventer at skulle etablere partnerskaber i hvert nyt marked (i alt fald i de første 5-10 markeder). Partnerne skal bl.a. hjælpe med tilpasninger og med at skabe de første referencer i hvert nyt marked. Vi har stor erfaring med tilsvarende markedstilgang fra lignende softwareprodukter i samme branche – og et stort globalt netværk af potentielle partnere.

Kombinationen af dybt fagligt indhold og behovet for lokale tilpasninger giver os en vis beskyttelse mod konkurrenterne. Det er f.eks. usandsynligt, at en stor spiller med ét slag kan levere en reel global konkurrerende løsning. Derfor har vi også mulighed for at tilpasse vores timing af tilgangen til lokale markeder i et vist omfang, så vi ikke spilder ressourcer på at sælge ind på umodne markeder. Når det er sagt, så sigter vi efter at have kapacitet til at starte op på et antal markeder parallelt.

Udfordringer

Vi har fået afslag fra Innovationsfonden på en ansøgning om støtte til udvikling. Udviklingen (både softwareudviklingen og markedsudviklingen) fortsætter derfor foreløbig for egen regning med en indsats svarende til knap én fuldtidsperson. Dette har fungeret acceptabelt til nu, men er ikke tilstrækkeligt, når vi har gennemført det igangværende proof-of-value projekt i Holbæk.

Projektmodning hos kommuner tager tid og kræver en væsentlig indsats i form af et antal møder, før der er skabt tillid til vores løsning, som jo er nyskabende. Vi er villige til at investere denne tid, men har også behov for omsætning på kort og mellemlangt sigt.

Vi er et top-motiveret to-mands team med stor erfaring (30+ år hver) på det faglige såvel som det forretningsmæssige område. Vi kender også vores begrænsninger, som f.eks. gælder de nyeste teknologier, som skal løfte applikationen fra en desktop løsning til en SaaS løsning. Vi har nogen, men ikke dyb erfaring med forretningsmodeller for web-services.

Vi har, som nævnt, stor erfaring med globalisering af en softwareforretning – men igen med begrænsninger, når det gælder de nyeste digitale forretningsmodeller.

Vi har betydelig erfaring med at søge udviklingsmidler i Danmark og til dels Europa, men ikke med andre former for kapitalrejsning.

Vi har behov for flere ressourcer – i første omgang udvikler(e), senere andre typer. Vi kan vælge at ansætte, outsource, samarbejde med en teknisk stærk partner eller måske andre modeller. Vi har betydelig erfaring med flere af disse modeller, men ikke med baggrund i at være en lille start-up virksomhed.

Spørgsmål til panelet

Vi har brug for råd og sparring om, hvordan vi bedst skalerer forretningen, herunder:

1.Hvordan kan vi bedst sætte tempoet op og samtidig beholde kontrollen med udviklingen og minimere risici?

2.Hvordan kan vi skabe kapitalgrundlag for at udvide vores team og til selv at kunne dedikere os endnu mere til netop dette projekt?

3.Hvilke faldgruber skal vi være opmærksomme på, når vi skal etablere vores SaaS-løsning (forretningsmodel, teknologi til at styre forretningen)?

4.Hvilke kanaler – andre end direkte kontakter – kan vi tage i brug for at udbrede løsningen hos danske kommuner og forsyninger?

5.Hvad skal vi være opmærksomme på, når det gælder internationale partnerskaber?

6.Hvilke faldgruber skal vi passe på, når vi skal have adgang til udviklingsressourcer?

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software