, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

FYSISK: Eksportvirksomhed med unikke kompetencer i procesindustriel niche med stort potentiale søger sparring til justeret salgsstrategi og bestyrelsessammensætning – SPRINGBOARD®

  • 24 Aug 2021
  • 13:30 - 16:30
  • Erhvervshus Fyn, kl 13:30 til 16:30 pa Forskerparken 10 5230 Odense
  • 7

Registration

  • TILMELDINGSFRIST: 17. august. 2021
  • TILMELDINGSFRIST: 17. august. 2021

Registration is closed

 


Intro til SPRINGBOARD®:

Virksomheden udvikler og sælger udstyr til procesindustrien, hvor der er høje krav til hygiejnen. Produkterne leveres til en smal og til dels upåagtet niche i industrien og distribueres i dag til hele verden gennem et net af geografisk fordelte forhandlere, der sælger produkterne videre til lokale produktionsvirksomheder (slutbrugerne) eller til konstruktører af procesanlæg til samme.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer indenfor procesindustrien samt følgende områder:

- Justering af overordnet global salgsstrategi, inkl. salgskanaler og distributions set-up

- Optimering af kunde- og markedskommunikation/markedsføring, samt opbygning af Global Academy-tankegang ift. vidensdeling i direkte og indirekte kundesegmenter.

- Sammensætning af bestyrelsen, så den afspejler den fremtidige strategi


Branche: Maskiner og maskinindustri

Udsviklingsstadie: Proof of Scale

Region: Syddanmark


Kompetencer til panelet

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Forretningsudvikling

Kommunikation

Licensering

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________


Virksomheden og idégrundlag – hvad er unikt?:

Virksomheden er oprindeligt bygget op omkring opfindelsen af en damp-sterilisérbar prøvetagningsventil til bryggerier. Denne ventil er unik, idet ventilkammeret umiddelbart før prøvetagningen kan rengøres/steriliseres, mens ventilen er lukket ind mod processen. Siden er andre og komplementære løsninger føjet til indenfor samme niche, der nu også tæller andre segmenter i væskeprocesindustrien (mejerier, fødevarer, biotek, pharma).

Produkt/ydelse:

Korrekt udført repræsentativ prøvetagning forhindrer dels at fejlfrit produkt kasseres på grund af en forurenet prøve dels at fejlbehæftet produkt sendes på markedet med sundhedsmæssige konsekvenser for forbrugerne og store omkostninger og image-tab for producenten. Ovenstående situationer kan opstå med en ikke-hygiejnisk designet ventil på en eller flere af følgende måder:

a.Prøven forurenes af tidligere prøvetagningsrester i ventilen, samt af luftbårne mikroorganismer i produktionsområdet

b.Prøven er ikke 100% identisk med produktet, den tages fra.

c.Produktet inde i procesanlægget forurenes af rester og belægninger på ventilen, idet den åbnes for at tage prøven.

Hvilken løsning:

Virksomhedens prøvetagningsventiler muliggør gennem rengøring/sterilisering, at der ud af et kørende procesanlæg kan tages en væskeprøve til analyse, således at processen ikke forurenes under udtagningen af prøven og således at selve prøven er repræsentativ for produktet i processen og derved giver korrekte analyseresultater fra laboratoriet.

Forretningsmodel:

Internationalt forhandlernet. Produktion outsourcet.

Kunder:

De primære kunder er i dag forhandlerne. Slutkunderne er ejerne af de procesanlæg prøvetagningsventilerne sidder på.

Markedet:

Hygiejniske væskeprocesindustrier, bl.a.: mejerier/fødevarer, bryggerier, biotek/pharma.

Konkurrenter:

Primært substituerende produkter (simple haner, der ikke kan rengøres) og ikke-specialiserede udbydere (producenter af procesventiler generelt, som også synes de bør have prøvetagningsventiler i sortimentet).

Vækstpotentiale/mål/ambition:

Potentialet for retrofitting af dårligt-fungerende ventiler og tilgrænsende udstyr er globalt set meget stort. Realiseringen af dette potentiale skal ske ved markedets erkendelse af udfordringerne og omkostningerne ved den meget udbredte manglende fokus på både valg af hygiejnisk ventil, korrekt installation af denne og korrekt foretaget prøvetagning.

Ledelse og team.

Organisationen er gennem alle årene bevidst holdt lille, idet mange operationelle funktioner er outsourced (produktion, markedsføring, salg, produktudvikling, IT m.v.), således at blot 1-2 personer i organisationen har ansvaret for at styre aktiviteterne hos de mange underleverandører.

Status

Virksomheden har identificeret manglende generisk viden i markedet som væsentligste udfordring for vækst og er nu kommet til den erkendelse, at vidensdeling via forhandlernet ikke fungerer.

Spørgsmål til panelet

Virksomheden har gennem en årrække kunnet fastslå, at en betydelig del af markedet fortsat ikke er kvalificeret til at adressere et objektivt, men endnu ikke erkendt behov. En direkte vidensdelings-indsats overfor strategisk vigtige kunder har været iværksat de senere år for at afprøve tesen, som til fulde blev bekræftet: Fokus og vidensdeling skaber efterspørgsel. Spørgsmålet er derfor, hvordan en mindre, dansk virksomheds forretningsmodel skal skrues sammen for effektivt at servicere såvel international vidensdeling som distribution velvidende, at forhandlernettet hidtil ikke har kunnet løfte opgaven.

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software