, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

ONLINE: Cleantech startup inden for filtreringsteknologi til separation af væsker søger sparring på forretningsstrategi og go-to market – SPRINGBOARD®

  • 04 Oct 2021
  • 14:00 - 16:00
  • CooperSurgical, kl 14:00 til 16:00 pa online, mødeplatform
  • 14

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: 27. september 2021
  • Sidste tilmeldingsfrist er: 27. september 2021

Registration is closed


Fokus: forretningsudviklings

Introduktion til PITCHSESSION SPRINGBOARD

Virksomheden har udviklet en unik filtreringsteknologi til separation af væsker med tørstofindhold, uden brug af kemi, med et lavt energiforbrug, høj effektivitet og et lille fodaftryk.

Pt. arbejdes på udviklingen af et mobilt, turn-key anlæg til kost-effektiv og miljøvenlig filtrering af forurenede sedimenter ifm. oprensning af regnvandsbassiner.

Det globale marked for regnvandshåndtering anslås at nå €15 mia. i 2023.


Punkter til sparring

1.Syretest af og sparring på virksomhedens egne planer og strategi

2.Strategi for partnerskaber og go-to-market


Branche: Clean Technology, Miljø, Klima, Maskiner og maskinindustri

Udviklingsstadie: Proof of Concept

Region: Hovedstaden


Kompetencer til panelet

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Partnerskaber

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________


Problemet

Vedligehold af regnvandsbassiner foretages i Danmark af forsyningsselskaber, kommuner og vejdirektoratet, og er forbundet med høje økonomiske omkostninger og miljøbelastninger. Entreprenører hyres til at foretage oprensning af forurenede sedimenter. Med øgede nedbørsmængder kommer også stigende mængder forurenet sediment fra for eksempel trafik, byggeri og tage. Fjernelse af aflejret sediment i bassinerne er nødvendigt for opretholdelsen af bassinernes renseevne og magasineringskapacitet. Inden sedimentet opgraves foretages en klassificering af forureningsgraden og mængden, der bør opgraves, fastlægges. Ved stigende vægt (red. vandindhold) og forureningsgrad, stiger prisen for deponering af sedimentet. Sediment fjernes typisk ved brug af store maskiner, hvor det enten pumpes eller graves op.

Virksomhed/løsning

Virksomheden har udviklet en effektiv og miljøvenlig filtreringsteknologi, hvor teknologien er designet til håndtering af alle typer væsker indeholdende suspenderet stof og sikrer samtidig en uniform behandling af partikler i mediet. Det gør den særligt effektiv til afvanding af slam, sediment m.m.

Virksomheden tilbyder et mobilt, turn-key filtreringsanlæg, der kan køres ud til bassinerne og lokalt afvande og kompaktere sediment, imens sedimentoprensningen foretages. Derved kan det forurenede sediment afskaffes til en markant lavere omkostning fordi afvanding giver en reduceret total mængde slam og jord der skal transporteres og bortskaffes. En direkte miljøeffekt vil være reduceringen af den totale mængde deponi der skal transporteres og i kraft heraf, den CO2 udledning der reduceres grundet den til sammenligning mindre kørsel (mellem bassin og affaldsmodtagelse) der opnås ved lokalt at afvande sediment, hvorefter det deponeres.

Løsningen kan betragtes som en effektivisering af processen i dag og de konkrete besparelser for kunden udmønter sig i en tidsbesparelse, reduktion af CO2 samt en økonomisk besparelse. Når sediment hentes op fra bassinbunden, har det et vandindhold på ≥90%. Virksomhedens teknologi kan hæve tørstofprocenten med 15-20%, hvilket vil give en deponeringsbesparelse på DKK 150-200,- pr. tons sediment. Det svarer til en besparelse på 20-25% i deponeringsomkostninger. Det forventes at løsningen vil bidrage til at reducere CO2 udledning med op til 20%.

Den mobile afvandingsløsning bygger på virksomhedens patent-pending filtreringsteknologi, som er en unik mekanisk filtreringsteknologi baseret på et system af roterende valser og filtre. Den skånsomme og effektive filtrering, gør det muligt at sortere mellem væskefase og tørstof i et spænd fra 10 μm til over 800 μm. Det modulært designede system er i konstant rotation under processen, hvilket gør det muligt at holde filterelementet rent, selv ved små porestørrelser, hvorfor løsningen er særligt attraktiv i forhold til både drift og vedligehold.

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software