This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

SPRINGBOARD® i København: Startup udvikler kredit- og risikostyringsværktøj til den finansielle sektor, der analyserer klimarelaterede risici for landbruget i Danmark

 • 20 Aug 2024
 • 14:00 - 17:00
 • Copenhagen FinTech Lab, kl 14:00 til 17:00 pa Applebys Pl. 7, 1411 København
 • 18

Registration

 • Tilmeldingsfrist: 13. august 2024.
 • Tilmeldingsfrist: 13. august 2024.

Register


Introduktion til SPRINGBOARD®

Med de nye bæredygtighedsregler på det finansielle område skal banker, forsikrings- og pensionsselskaber kunne opgøre, styre og rapportere på klimarelaterede risici, som de er eksponeret imod. De ekstreme nedbørsmængder i vinters og sidste sommers tørke betyder store tab for landbruget, som sætter sig i finansielle risici for den finansielle sektor. Det gælder eksempelvis udlån til landbruget fra banker, forsikringer til sektoren samt eksponeringer via kapitalfonde mv. Fremadrettet vil ekstremt vejr blive en endnu større risiko for den finansielle sektor med de øgede konsekvenser af klimaforandringerne. Platformen tilvejebringer den nødvendige data til at analysere og mitigere disse risici for den finansielle sektor.


Punkter til sparring

Til dette SPRINGBOARD® søges paneldeltagere med kompetencer/erfaring til at give sparring på følgendetemaer (prioriteret rækkefølge):

                    1. 1) Hvordan får man første kunder i den finansielle sektor som ny start-up?

                    2. 2) Hvordan skal løsningen prissættes?

                    3. 3) Hvordan bygger virksomheden en for investorer attraktiv business case?


                        Industri: Software/SaaS

                        Udviklingsstadie: Proof of Concept

                        Virksomhedens CVR-reg: Hovedstaden

                        Kompetencer der efterspørges til panelet:

                        • Salg
                        • Prissætning
                         Finansiering & Kapitalrejsning                        Behov

                        Ekstremt vejr og klimaforandringer har en betydelig negativ påvirkning på afgrødeudbyttet i landbruget. Analysehuset SEGES har vurderet, at sidste forsommers tørke og derefter våde høstsæson kostede op mod 40% af landbrugssektoren overskud i et normalt år. Effekterne af den meget våde vinter er endnu ikke fuldt ud kendte, men de betydelige oversvømmelser af store markområder, som vi så hen over efteråret og vinteren kommer til at resultere i lavere høstudbytte for mange.

                        Disse risici er finansielle risici for finanssektoren og kan materialisere sig som særligt kreditrisici. Med lange udlånseksponeringer vil effekterne af klimaforandringerne i stigende grad slå igennem hos den finansielle sektor i takt med at vejret bliver mere ekstremt. Det er også et emne, som Finanstilsynet har indikeret, vil være et stigende fokus den kommende tid, hvor tilsynet forventer at institutterne fremadrettet kan opgøre og kvantificere deres risikoeksponeringer.


                        Løsning

                        Baseret på en detaljeret analyse af alle 600.000 marker i Danmark kan værktøjet estimere risici for landbruget fra ekstremt vejr som store regnskyl. Værktøjet inddrager en lang række forhold som jordbundsforhold, grundvand, topografi og vejrmodeller og kan på den baggrund opgøre fysiske risici for hver enkelt markblok i landet.

                        På bedriftsniveau kobles markdata med CVR- og andre stamdata for at kunne lave en klimarisikovurdering for alle ca. 29.000 fuldtids- og deltidslandbrug i landet. Denne analyse sættes i relation til øvrige landbrug på kommune-, regions- og landsniveau, så man kan sammenligne risici på tværs af bedrifter.

                        Værktøjet er målrettet behovene i den finansielle sektor og kan benyttes både ved kundedialoger, kreditgivning, løbende risikovurdering samt til rapporteringsformål. Der er fuld transparens i samtlige data uden skjulte mellemregninger eller brug af estimeret data.


                        Kundesegmenter

                        Banker, forsikringsselskaber, store jordbesiddere.


                        Forretningsmodel

                        B2B SaaS model, EUR 250 pr. bruger (pr. landmand). EUR 200.000 – 500.000 for adgang til database (relevant for den finansielle sektor).


                        Team

                        A – CEO/founder har baggrund som Head of Sustainability Compliance fra Danske Bank, samt tidligere ansvarlig for bæredygtighed og klima i Finanstilsynet.


                        Status

                        Værktøjet er på nuværende tidspunkt tilgængeligt i en MVP-udgave, men der kræves yderligere udvikling for at gøre produktet tilstrækkeligt interessant. Det kræver integration af satellit-data til at supplere kort-data med empirisk data om, hvad der faktisk har groet på markerne. Herudover skal der bygges en kreditrisiko-model for at omsætte klimarelaterede risici til konkrete finansielle risici. Endelig skal der bygges en fremadskuende klimamodellering, som kan bruges til at stress-teste virksomheders portefølje de næste 10-30 år.


                        CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
                        Powered by Wild Apricot Membership Software